Algemene Voorwaarden Dansschool Marqeez.

Dansschool Marqeez voor Dansprofessionals is een bedrijf met volledige rechtsbevoegdheid welke onder nummer 69126941 is ingeschreven in het handelsregister.

Definities

Dansschool Marqeez een bedrijf met volledige rechtsbevoegdheid welke onder nummer KvK 69126941 is ingeschreven in het handelsregister, hierna te noemen Marqeez.

Cursist: De natuurlijke persoon die een les-overeenkomst of andere overeenkomst inhoudende onderricht of coaching op het gebied van dansante vorming en/of lichaamsbeheersing met een Dansschool Marqeez heeft gesloten. Hierna te noemen cursist.

Opdrachtgever: Enige natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee een Marqeez een overeenkomst ter uitvoering van een podiumprestatie dan wel enige andere overeenkomst verband houdende met dansante vorming en/of lichaamsbeheersing heeft gesloten. Hierna te noemen opdrachtgever.

Algemene voorwaarden

Algemeen deel

 1. Toepassingsgebied:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, toezeggingen en overeenkomsten met cursisten en/of opdrachtgevers met betrekking tot het (doen) verrichten van diensten, een en ander in de ruimste zin van het woord.

 1. Werkingssfeer:

Voorwaarden van een opdrachtgever zijn alleen van toepassing voor zover niet strijdig met deze voorwaarden en voor zover de gebruiker van deze voorwaarden de voorwaarden van een opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard.

 1. Doorhalingen en/of wijzigingen in de overeenkomst

Doorhalingen en/ of wijzigingen in de overeenkomst en/of deze voorwaarden zijn alleen geldig indien zij door beide partijen zijn geparafeerd.

 1. Relatieve en absolute bevoegdheid van de Nederlandse Rechter

Op de onderhavige overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen betreffende een overeenkomst zullen door partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Marqeez een overeenkomst is gesloten, is gevestigd dan wel aan de kantonrechter in het kanton waar Marqeez voornoemd, is gevestigd.

 1. Geschil is geen aanleiding tot opschorting betalingsverplichting

Het bestaan van enig geschil zal nimmer aanleiding kunnen zijn tot opschorting van enige betalingsverplichting, terwijl de opdrachtgever evenmin een beroep openstaat op korting, verrekening of dergelijke.

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend

Alle aanbiedingen van een Marqeez, zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met een Marqeez komt eerst tot stand wanneer een overeenkomst is bevestigd.

 1. Meerwerk

In geval dat sprake is van meerwerk dat is verricht op verzoek van de cursist/opdrachtgever en dat geen deel van een overeenkomst uitmaakt, zal dit meerwerk als een aanvullende opdracht afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 1. Prijzen exclusief Omzetbelasting

Tenzij anders vermeld zijn alle prijsnoteringen exclusief btw, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht. (Op het moment van depot van deze algemene voorwaarden is les in dansante vorming aan kinderen onder de 21 jaar vrijgesteld van omzetbelasting).

 1. Tussentijdse prijsverhoging

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte c.q. opdrachtbevestiging geldende prijzen. Marqeez behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte c.q. opdrachtbevestiging en het moment waarop de uitvoering van een overeenkomst is beëindigd prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, prijzen van grondstoffen, loonkosten, huren en andere aan derden te betalen kosten etc. deze verhogingen aan de cursist/opdrachtgever in rekening te brengen. Indien aldus een verhoging wordt doorgevoerd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de verhoging in gaat. Dit laatste geldt echter niet indien Marqeez tot de prijsverhoging krachtens wetsbepaling verplicht is.

9.1 Met betrekking tot overeenkomsten gesloten met cursisten die niet handelen in de uitoefening van bedrijf of beroep is de cursist in alle gevallen waarin een prijsverhoging lopende de overeenkomst wordt doorgevoerd, bevoegd de overeenkomst tot drie maanden na het doorvoeren van de verhoging, te ontbinden.

 1. Coulance/geen rechtsverwerking

Indien een Marqeez uit coulance of om andere redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens cursist of opdrachtgever geen beroep doet op enige toepasselijke bepalingen van deze algemene voorwaarden, verwerft een Marqeez daarmee niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene voorwaarden te doen.

 1. Kosten van invordering

Bij niet tijdige of onvolledige betaling zijn de kosten van invordering, alsmede alle kosten in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever dan wel de cursist. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het in de overeenkomst vermelde bedrag, en de verschuldigde rente op 1,5 % per kalendermaand of gedeelte daarvan. De rente wordt berekend vanaf het moment der verschuldigdheid.

 1. Ingebrekestelling:

Indien een cursist of opdrachtgever aanleiding heeft te mogen stellen dat de Marqeez zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, zal eerstgenoemde hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen, per e-mail melding geven aan de Marqeez met wie de overeenkomst is gesloten.

Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid voor zaken

Marqeez is ten opzichte van cursisten of opdrachtgevers niet aansprakelijk voor:

 1. Verlies of diefstal van of schade aan zaken welke aan cursisten of opdrachtgevers toebehoren en die door de cursisten of opdrachtgevers zijn meegebracht voor gebruik tijdens cursussen, lessen, voorstellingen of andere activiteiten van Marqeez.
 2. Verlies of diefstal van of schade aan zaken welke aan cursisten of opdrachtgevers toebehoren en die voor, na of tijdens cursussen, lessen, voorstellingen of andere activiteiten van Marqeez in kleedruimten en dergelijke worden achtergelaten.
 3. Letselschade

Marqeez is ten opzichte van cursisten of opdrachtgevers slechts aansprakelijk voor letselschade opgelopen tijdens cursussen, lessen, voorstellingen of andere activiteiten van Marqeez voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Marqeez deze schade afdekt. (is per verzekering verschillend)

Met betrekking tot lessen, cursussen, uitvoeringen en andere activiteiten van Marqeez

 1. Aanwijzingen van personeel opvolgen/ huishoudelijk reglement
 2. Cursisten en opdrachtgevers zijn tijdens cursussen, lessen, voorstellingen of andere activiteiten van Marqeez gehouden om de aanwijzingen van de leiding of het personeel van Marqeez op te volgen. Schade aan eigendommen van Marqeez of derden dan wel letselschade opgelopen door personen die het gevolg is van het niet opvolgen van aanwijzingen van leiding of personeel, komt voor rekening van degene die de aanwijzingen niet heeft opgevolgd en als gevolg waarvan de schade is ontstaan.
 3. Indien een cursist zich naar het oordeel van de leiding van Marqeez zodanig gedraagt dat dit gedrag gevaar oplevert of de orde in de lessen verstoort dan kan de docent de leerling de toegang tot de lessen en/of de lokalen ontzeggen. Een dergelijke maatregel geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld of ontbinding van de les overeenkomst.
 4. Elke Marqeez kan een eigen huishoudelijke reglement opstellen. Dit huishoudelijk reglement kan nadere regels geven met betrekking tot het gedrag van cursisten en de organisatorische gang van zaken rondom lessen en uitvoeringen. Een huishoudelijk reglement zal door Marqeez worden gepubliceerd in een brochure of op een website.
 5. Artistieke vrijheid

Marqeez geniet volledige artistieke vrijheid. Cursisten en opdrachtgevers zijn bekend met de prestaties van Marqeez. Indien een cursist of een opdrachtgever omwille van artistieke opvattingen geen verdere medewerking wenst te verlenen aan uitvoering van een overeenkomst dan is de cursist of opdrachtgever gehouden tot betaling van het contractbelang en eventuele andere schade die het gevolg is van niet nakoming.

 1. Intellectuele eigendom (auteursrecht)

Rechten op door Marqeez- ontwikkelde (les-) methoden, choreografieën en andere inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan Marqeez.

 1. Kledingvoorschriften

Indien een Marqeez kledingvoorschriften wenst te hanteren voor cursussen en lessen dan zullen deze door Marqeez worden gepubliceerd in een brochure of op een website. Cursisten zijn gehouden deze kledingvoorschriften te volgen. Indien een cursist zich, zulks te beoordelen door de leiding of ander personeel, niet aan de kledingvoorschriften houdt, is Marqeez bevoegd de cursist de toegang tot lessen en dergelijke te ontzeggen. Een dergelijke ontzegging van de toegang geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgelden noch tot ontbinding van de les-overeenkomst.

 1. Lesrooster

Lessen zullen worden gegeven volgens een lesrooster dat de Marqeez voor aanvang van een cursusjaar zal publiceren in een brochure of op een website.

 1. Film, foto of geluidsopnames

Het is zonder toestemming van de leiding van Marqeez niet toegestaan film, foto of geluidsopnames te maken tijdens lessen en of optredens en dergelijke.

 1. Afzeggen bij verhindering

Cursisten worden verzocht zich tijdig af te melden indien zij verhinderd zijn een les te volgen. Afzegging door de cursist geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld of ontbinding van de les-overeenkomst.

 1. Afzeggen wegens ziekte

Indien een cursist afzegt wegens ziekte geeft een dergelijke afzegging pas aanleiding tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst indien die ziekteperiode langer dan vier lesweken volgens rooster bedraagt, de zogenaamde wachtperiode. Restitutie zal dan plaatsvinden van lesgeld dat is verschuldigd na de wachtperiode. Ontbinding op verzoek van de cursist kan plaatsvinden na de wachtperiode.

 1. Lesuitval

Indien lessen uitvallen wegens ziekte of een andere reden welke is opgekomen van de zijde van Marqeez dan zal Marqeez zich inspannen om een vervangende les worden aan te bieden. Het niet gebruik maken van deze vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld. Indien geen vervangende les wordt aangeboden, heeft de cursist indien meer dan twee lessen per cursuseenheid (schooljaar) zijn uitgevallen, recht op restitutie volgens een regeling welke door Marqeez in les-overeenkomst is opgenomen of welke is gepubliceerd in een brochure of op een website. Bij gebreke van een dergelijke regeling heeft de cursist recht op restitutie van het lesgeld per overeengekomen periode gedeeld door het aantal lessen over die periode volgens rooster.

 1. BUMA en SENA

Kosten eventueel te heffen door het Bureau Muziekauteursrecht (BUMA) en nabuurrechten (SENEN) komen, zoals te doen gebruikelijk, voor rekening van de opdrachtgever.

PS Voor gebruik van muziek tijdens de lessen en leerlingenuitvoering is een BUMA-bijdrage verschuldigd die in rekening wordt gebracht bij Marqeez. In alle andere gevallen komen de te heffen Muziekauteursrechten en nabuurrechten voor rekening van de opdrachtgever.